Authors: Dvořáček, J; Štěrba, J; Novotný, K


DOI https://doi.org/10.36487/ACG_repo/852_15

Cite As:
Dvořáček, J, Štěrba, J & Novotný, K 2008, 'The Financing of Mine Land Rehabilitation in the Czech Republic', in AB Fourie, M Tibbett, I Weiersbye & P Dye (eds), Mine Closure 2008: Proceedings of the Third International Seminar on Mine Closure, Australian Centre for Geomechanics, Perth, pp. 161-167, https://doi.org/10.36487/ACG_repo/852_15

Download citation as:   ris   bibtex   endnote   text   Zotero


Abstract:
Mining operations in the Czech Lands have a very long history. The first mining legislation was adopted more than seven centuries ago; in the 19th century the topic of the rehabilitation of land was included. Since the 1990s the rehabilitation of land has been given special attention in the Mining Act of 1991 in an effort to deal with the environmental issues related to mining operations. The paper discusses the rehabilitation of land and reclamation of areas affected by underground and opencast coal mining, and by the extraction of ores and uranium currently in the Czech Republic. It describes the trend of the financing methods of the rehabilitation and reclamation in recent decades under the conditions of transfer of a central planning national economy to a market economy. The paper deals with the reserve funds devoted to removal of the damages caused by mining, the rehabilitation of land and reclamation of areas affected by mining which are accumulated in accordance with the current mining and economic legislation. It addresses the potential problems related to the recent requirement for building-up of reserve funds in financial form and depositing them in a special tied bank account. Problems of financial guarantees for the rehabilitation of land are also discussed. Emphasis is laid on the importance of progressive rehabilitation of land as a method of diminishing the blockage of funds set aside for rehabilitation purposes.

References:
OKD, a.s. Životní prostředí (OKD, a.s.: The Environment) [online] [cit. 2008-01-11]. Available at:
<í-prostredi/>.
Spurný, L. (2005) Využívání vytvořených prostředků na sanace a rekultivace. In: Tvorba finančních rezerv – sanace-
rekultivace. Most, str. 6-9. (The Use of the Funds Created for the Purpose of the Rehabilitation and Reclamation
of Land. In: The Creation of the Reserve Funds – Rehabilitation and Reclamation, Most, pp. 6-9).
Stiebitz, J. (2001) Současný stav zahlazování důsledků hornické činnosti formou sanací a rekultivací včetně některých
problémů spojených s touto činností (The Current Situation in the Elimination of the Effects of Mining by the
Rehabilitation and Reclamation of Land Including Some of the Related Issues) [online] [cit. 2008-01-22].
Available at: <>.
Šanda V. (2006) Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu v ČR (The Recession of the Mining Industry and the
Recovery of Extraction of Uranium in the CR.) [online] [cit. 2008-01-12]. Available at:
< 8065.html>.
Úplné znění zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) (Full version of Act
N.44/1988 Coll. on the protection and utilization of mineral resources (The Mining Act)) [online] [cit. 2008-01-
22]. Available at: <>.
Zpráva společnosti Mostecká uhelná, a.s. Činnost a udržitelný rozvoj v roce 2006. (Report of Mostecká uhelná, a.s.:
Activities and Sustainable Development in 2006.) [online] [cit. 2008-01-06]. Available at:
<>.
© Copyright 2024, Australian Centre for Geomechanics (ACG), The University of Western Australia. All rights reserved.
View copyright/legal information
Please direct any queries or error reports to repository-acg@uwa.edu.au